رویابین

رویابینی آگاهانه 0

نشانه های رويا

نشانه های رويا يکی از راه های القای رويابينی آگاهانه، شناسايی نشانه های رويا است. نشانه های رويا وقايع و پديده هایی هستند که چه در خواب و چه در بيداری به طور پيوسته...

رویابینی آگاهانه 0

روش مستقيم ورود به رويا به سبک حذفی

انواع اقسام مختلفی از روشای مستقيم ورود به رويا هست که همشون تقريبا مشابه اند ولی به خاطر انتخاب نوع چيزی که به عنوان نقطه تمرکز برای انتقال از بيداری به رويا استفاده می کنيم کارایی متفاوت دارن.
برای نتيجه گرفتن از روش حذفی اين کارها رو کنين. روال هميشگی همونه. يعنی چند ساعت خواب و بعد بيداری و دوباره اومدن برای خواب مجدد.

عاقبت جنگیری 5

قسمت دوم انیمیشن کابوس سفید

قسمت دوم انیمیشن کابوس سفید (عاقبت جنگیری) رو می تونید از لینک زیر مشاهده کنید:   کلیک کنید   اگر قسمت اول اون رو ندیده بودید می تونید از لینک زیر مشاهده نمایید:  ...